Online.ee keskkonna kasutustingimused

Online.ee keskkonna kasutustingimused

1.     Üldsätted

 

1.1.   Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad Teenusepakkuja ja Kasutajate vahelisi suhteid Online.ee keskkonna kaudu pakutavate teenuste kasutamisel.

1.2.   Alljärgnevad mõisted kannavad Kasutustingimustes alljärgnevat tähendust:

1.2.1.      Teenusepakkuja — Fjordmail Technologies AS (registrikood 920 243 347), kes haldab Online.ee keskkonda vastavalt Kasutustingimustes toodule;

1.2.2.      Hinnakiri — Teenusepakkuja poolt kehtestatud dokument, mis fikseerib Teenusepakkuja poolt pakutavate teenuste hinnastamistingimused, ning milles on sätestatud teenuste tasumäärad ning muud hinnastamistingimused.

1.2.3.      Kasutaja — isik, kes on registreerinud Online.ee kasutajakonto ja asunud seeläbi kasutama Online.ee keskkonda;

1.2.4.      Online.ee — Teenusepakkuja poolt hallatav Teenuste osutamise keskkond, mis muuhulgas võimaldab Kasutajal koondada erinevad e-posti kontod, kontaktid, uudisrubriigid ja sotsiaalmeediakanalid. Online.ee on kättesaadav internetiaadressil www.online.ee või rakenduse (äpp) kaudu;

1.2.5.      Sisuteenused — Online.ee keskkonnaga liitunud Internetikeskkondades Teenusepakkuja või kolmanda(te) isiku(te) poolt osutatavad teenused; Sisuteenuste kasutamisel võivad lisaks käesolevatele Kasutustingimustele rakenduda ka vastava teenuse osutaja poolt konkreetse Sisuteenuse suhtes kehtestatud tingimused, kui teenuse osutaja on vastaval veebilehel neile tingimustele viidanud;

1.2.6.      Teenused — Online.ee keskkonna kaudu Kasutajatele pakutavad teenused. Täpsem info Teenuste kohta on kättesaadav Online.ee keskkonnas Abi lehel. Teenuste kohase teabe muutmisel loetakse muudatused Kasutajale teatavaks tehtuks alates nende paigutamise hetkest Online.ee keskkonda.

1.3.   Online.ee keskkonna kaudu teenuste kasutamise eelduseks on Online.ee kasutajakonto olemasolu.

 

2.    Online.ee kasutajakonto registreerimine

 

2.1.   Online.ee kasutajakonto registreerimiseks on Kasutaja kohustatud täitma elektroonilise registreerimisvormi, sealhulgas sisestama tema poolt soovitud kasutajatunnuse ja salasõna. Käesolevas punktis toodut kohaldatakse ka juhul, kui Kasutaja soovib Online.ee keskkonda üle tuua talle kuuluva e-posti konto mõnest teisest e-posti teenuseid pakkuvast keskkonnast, v.a juhul, kui vastava e-posti teenuse pakkuja poolt kehtestatud piirangud seda ei võimalda.

2.2.   Teenusepakkuja ei kontrolli Kasutaja poolt Online.ee elektroonilisel registreerimisvormil sisestatud andmete vastavust tegelikkusele.

2.3.   Kui Online.ee keskkonda soovib kasutada eraisik, kes on noorem kui 13, on selleks vajalik seadusliku esindaja nõusolek.

 

3.    Andmete kasutamine

 

3.1.   Teenusepakkuja tagab Kasutaja andmete, sh isikuandmete, kaitsmise ja kasutamise kooskõlas käesolevates Kasutustingimustes tooduga. Kasutustingimuse punktis 3 nimetatud tingimused täpsustavad Online.ee keskkonnale vastavas osas Teenusepakkuja Privaatsusteates toodut.

Teenusepakkuja ei ole vastutav Kasutaja poolt iseseisvalt Online.ee keskkonnas või selle kaudu avalikustatud andmete edasise kasutamise eest. Teenusepakkujal on õigus eeldada, et Online.ee keskkonna Kasutaja on vastutustundlik ja tegutseb Online.ee keskkonda kasutades, sealhulgas enda andmeid avalikustades, teadlikult ja läbimõeldult ning hindab iseseisvalt enne andmete avalikustamist, kas ja millist informatsiooni ta enda kohta avaldab.

3.2.   Kasutaja nõusoleku alusel kasutab Teenusepakkuja Kasutaja poolt Online.ee elektroonilise registreerimisvormi vahendusel või muul viisil Online.ee keskkonda sisestatud andmeid (sh vastavate andmete sisestamise tulemusena loodud e-posti aadressi) ja keskkonna kasutamisel tekkivat infot (nt Teenuste kasutusstatistika) alljärgnevalt:

3.2.1.      Turunduslikul eesmärgil, et  anda soovitusi ja teha pakkumisi Teenuste kasutamiseks, töötada välja ja pakkuda uusi, personaalseid ja/või sihitud Teenuseid või pakkumisi, kuvada Online.ee keskkonnas personaalseks kohandatud või sihitud sisu, pakkumisi ja  reklaame;

3.2.2.      Teenusepakkuja ja Teenusepakkuja koostööpartnerite reklaamide ja personaalsete pakkumiste saatmiseks Kasutaja hot.ee, suhtlus.ee, neti.ee, online.ee ja solo.ee lõpuga e-posti aadressile.

Pakkumiste saatmisel on Teenusepakkujal õigus Kasutaja poolt Online.ee keskkonna vahendusel sisestatud andmeid (sugu, sünniaeg) kasutada selleks, et otsustada, milliste koostööpartnerite pakkumisi ja reklaame Teenusepakkuja Kasutaja e-posti aadressile saadab.

Nõusoleku alusel on Teenusepakkujal õigus andmeid eelnimetatud viisil kasutada kuni vastava nõusoleku tagasivõtmiseni Kasutaja poolt või kuni hetkeni, mil Kasutaja lõpetab Online.ee teenuste kasutamise ning kustutab Online.ee kasutajakonto.

3.3.   Online.ee teenuste kasutajal on õigus ja võimalus tema poolt andmete kasutamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta või seda muuta:

3.3.1.      muutes antud nõusoleku seadistust Online.ee keskkonnas Seadete lehel või võtta nõusolek täies ulatuses tagasi, või

3.3.2.      keelduda edasiste pakkumiste saamisest, vajutades enda e-posti aadressile saadetud pakkumises sisalduvale vastavale lingile.

3.4.   Punktis 3.2 nimetatud Kasutaja poolt antud nõusolekud kehtivad Online.ee keskkonnas kasutatava postkasti põhiselt. Punktis 3.2.2 nimetamata e-posti aadressidele Teenusepakkuja reklaame ei saada. Kui Kasutaja kasutab vastavalt Online.ee keskkonna tehnilistele võimalustele Online.ee kasutajakonto kaudu mitme e-posti lugemise võimalust, on Kasutajal võimalik punktis 3.2 nimetatud nõusolekuid vastava e-posti konto põhiselt juhtida (näiteks keelates ühele aadressile pakkumiste saatmise, kuid lubades seda oma ülejäänud kasutatavate e-posti aadresside suhtes).

3.5.   Online.ee keskkonna vahendusel Teenuste osutamiseks ja keskkonnas võimaldatavate funktsionaalsuste toimimise tagamiseks vajalikus ulatuses on Teenusepakkujal õigus Online.ee keskkonna kasutamise tulemusena Kasutaja kohta teatavaks saanud andmeid kasutada Kasutaja poolse eraldiseisva nõusolekuta.

Muuhulgas on Teenusepakkujal õigus kasutada Kasutaja andmeid ulatuses, milleks see on vajalik Kasutaja taotlusel Kasutaja e-posti kontode omavahelise sidumise teostamiseks ja seotud kontode kasutamiseks loodud funktsionaalsuste toimimise tagamiseks, samuti Online.ee keskkonnas erinevate uudisvoogude (RSS-kanalid) ja sotsiaalmeediakanalite (nt Facebook, LinkedIn) uudisvoogude ühendamise toimimise tagamiseks vajalikus ulatuses.

3.6.   Kui Kasutaja asub Online.ee vahendusel kasutama kolmanda isiku poolt Online.ee keskkonnas osutatavat Sisuteenust, mis eeldab Kasutajaga seotud andmete (sh isikuandmete) edastamist kolmandatele isikutele, kes on seotud konkreetse Sisuteenuse osutamise ja/või vahendamisega, edastab Teenusepakkuja vastava teenuse osutajale või vahendajale Kasutaja andmed (sh isikuandmed), mis on otseselt vajalikud vastava Sisuteenuse osutamise võimaldamiseks.

Kui Kasutaja avaldab soovi nimetatud andmeid mitte edastada, loetakse seda ühtlasi ka Kasutaja sooviks loobuda vastava kolmanda isiku poolt osutatava või vahendatava Sisuteenuse kasutamisest.

 

 

4.    Teenuste osutamise ja kasutamise tingimused

 

4.1.   Teenusepakkuja jälgib ööpäevaringselt ning kõikidel nädalapäevadel Teenuste toimimist ja teeb vajadusel toiminguid, mis aitavad tagada või taastada Teenuste toimimise ja juurdepääsu Online.ee keskkonnale, sh selle vahendusel pakutavatele Sisuteenustele. Teenustega seotud teave on Kasutajatele avaldatud Online.ee keskkonnas „Abi“ lehel ja Korduma Kippuvate Küsimuste (KKK) rubriigis.

4.2.   Teenusepakkuja ei ole kohustatud tagama Online.ee keskkonna ja Teenuste (sh, kuid mitte ainult e-posti) ööpäevaringset ja veatut toimimist ning pakub vastavaid teenuseid „as is“ (olemasoleval kujul ehk „nii-nagu-on“) printsiibil. Muuhulgas ei ole Teenusepakkuja vastutav Teenuste täies mahus toimivuse eest, kui Kasutaja on oma e-posti konto Online.ee keskkonda üle toomisel määranud seadistused selliselt, et tehnilistel põhjustel ei ole võimalik e-kirjade liiklust Online.ee keskkonnas kajastada.

4.3.   Online.ee keskkonna Kasutajatel on võimalus esitada teateid häirete kohta Online.ee keskkonnas või neile teatavaks saanud Kasutustingimuste rikkumiste kohta Online.ee keskkonnas „Abiinfo“ lehel toodud kontaktandmetel.

4.4.   Kui Online.ee keskkonnas osutavad teenuseid kolmandad isikud, siis vastavate teenuste toimimise osas võimaldab tehnilist tuge ja vastutab selle toimimise eest vastavat teenust pakkuv ja haldav isik, kelle e-posti aadress või muud kontaktandmed on kättesaadavad vastava teenuse juures Online.ee lehel.

4.5.   Online.ee keskkonna kasutamine on tasuta. Tasuliste Sisuteenuste eest on Kasutaja kohustatud tasuma vastavalt konkreetse teenuse osutaja poolt kehtestatud tingimustele ja Hinnakirjale.

4.6.   Lisaks e-posti teenuse kasutamisele võimaldatakse Kasutajatele Online.ee keskkonnas erinevate Teenuste ja funktsionaalsuste kasutamist. Muuhulgas on Kasutajal võimalik:

4.6.1.     erinevad e-posti aadressid siduda Online.ee keskkonnas toodud tingimustel teiste e-posti kontodega ning seotud e-posti kontode kaudu opereerida oma e-kirjadega Online.ee keskkonna vahendusel. Kasutaja kohustub kontode sidumisel tagama, et ta teostab kontode sidumist ja muid e-posti aadresside ja/või kirjadega seonduvaid toiminguid üksnes õiguspärasel alusel tema kasutuses olevate e-posti kontode suhtes;

4.6.2.     ühendada Online.ee keskkonda erinevaid uudisvooge (RSS-kanalid) ja sotsiaalmeediakanalite (nt Facebook, LinkedIn) uudisvoogusid, samuti tuua Online.ee keskkonda üle oma kontakte.

4.7.   Täpsem teave Online.ee keskkonnas Kasutajatele võimaldatavatest funktsionaalsustest ja keskkonnas pakutavatest Teenuste kasutamise võimalustest on kättesaadav Online.ee keskkonnas.

4.8.   Teenuse kvaliteetse toimimise tagamise ja Teenuse osutamiseks kasutatavate ressursside optimaalsema kasutuse huvides on Teenusepakkujal õigus Kasutaja postkastist kustutada järgmised andmed:

4.8.1.     Kasutaja poolt prügi kausta teisaldatud kirjad 30 päeva möödudes kirja prügiks märkimisest;

4.8.2.     Rämpskirja kaustas olevad kirjad 90 päeva möödudes kirja rämpskirja kausta sattumisest;

4.8.3.     hiljuti kasutatud kontaktide ajalugu, kui Kasutaja pole kontole vähemalt 6 kuu vältel sisse loginud;

4.8.4.     hiljuti kasutatud kontaktide ajalugu, mis on vanem, kui 2 aastat.

4.9.   Online.ee keskkonna kaudu Teenuste kasutamisel kohustub Kasutaja järgima kõiki tema tegevuse suhtes kehtivaid, sh õigusaktidest tulenevaid, piiranguid ja kohustusi.

 

 

5.    Piirangud Online.ee teenuste kasutamisel

 

5.1.   Online.ee kasutajakonto ja/või Teenuste kasutamine Eesti Vabariigi õigusaktidega või heade tavade ja kommetega vastuolus oleva, samuti sündsusetu või muul viisil sobimatu teo tegemiseks või selle propageerimiseks on keelatud.

5.2.   Sealhulgas, kuid mitte ainult, on Kasutaja poolt Teenuste kasutamisel keelatud:

5.2.1.     internetis asuvate või interneti vahendusel kättesaadavate andmete, materjalide, tarkvara või tarkvarakoodide kasutamine, mille kasutamine ei ole lubatud või viisil, kuidas ei ole lubatud;

5.2.2.     juurdepääsu tekitamine internetis olevatele ressurssidele või infole, millele juurdepääs ei ole Kasutajale lubatud;

5.2.3.     autoriõigusega kaitstavate teoste, kaubamärkide, ärinime, reklaami, litsentside, tööstusdisaini vms intellektuaalomandi kasutamine, mille kasutamine ei ole lubatud või viisil, kuidas ei ole lubatud;

5.2.4.     arvutitehnika abil koostatud või kogutud andmete terviklikkuse omavoliline hävitamine, kahjustamine või muutmine;

5.2.5.     e-posti saajatele mitteasjakohaste ja/või soovimatute sõnumite saatmine ja/või masspostitus (sealhulgas spam või kommertsteadaanded), kusjuures saajale soovimatuks masspostituseks loetakse posti, sealhulgas, kuid mitte ainult, anonüümsete ja/või parodeeritud ning ähvardavate sõnumite, reklaamimaterjalide, autoriseerimata kuulutuste vms üheaegset saatmist enam kui 10 adressaadile, kes ei ole antud posti saamiseks soovi avaldanud;

5.2.6.     selliste andmete ja materjalide kopeerimine või mistahes viisil edastamine, mis tekitavad teenusserveritele ebanormaalset koormust, sealhulgas e-posti teel sõnumite saatmist võimaldava(te) programmi(de)ga, sealhulgas, kuid mitte ainult nn “meilipommi”, “trooja hobuse”, “ahelkirja”, “püramiidskeemi” või teistes vormides pealetükkivate pakkumiste saatmine. Seejuures on Teenusepakkuja teenusserveritele ebanormaalselt koormust tekitavate materjalide ja e-kirjade saatmine keelatud ka juhul, kui saatjal on selleks olemas kasutajate nõusolekud vms;

5.2.7.     selliste veebilehekülgede ja/või e-posti sõnumite alla laadimine nende modifitseerimiseks, täiendamiseks või mistahes viisil edastamiseks või selliste andmefailide Online.ee pilve paigutamine, mis on solvava, sündsusetu, laimava, ähvardava, teiste privaatsusesse tungiva, rassiliselt, etniliselt või muul viisil ründava, kuritahtliku, pornograafilise jms iseloomuga ja eelpoolnimetatud eesmärkidel ja/või sisuga veebilehekülgede ja/või e-posti sõnumite loomine;

5.2.8.     arvutiviiruste või programmide, mis sisaldavad endas viirusi või mistahes muid koode, faile või programme ja/või selle osasid, mis on loodud segama, häirima või piirama telekommunikatsioonivõrgu, selle seadmete või kasutatava tarkvara funktsionaalsust, mistahes viisil levitamine;

5.2.9.     julmuse, füüsilise või psüühilise vägivalla või mis tahes ebaseadusliku tegevuse propageerimine;

5.2.10.  kas otseselt või kaudselt teistele internetis olevatele materjalidele viitamine, kui need on vastuolus käesolevates Kasutustingimustes sätestatuga;

5.2.11.  Teenuseid kasutades Interneti toimimise või teiste Kasutajate häirimine;

5.2.12.  Teenuste kasutamise kaudu või abil mis tahes ebaseadusliku tegevuse teostamine või käesolevate Kasutustingimuste (sh osaline) rikkumine või nende mittenõuetekohane täitmine.

5.3.   Kui Kasutaja rikub Kasutustingimustes toodud nõudeid või Teenusepakkujal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et Kasutaja võib seda teha, või Teenusepakkuja on saanud teate, et Kasutaja tegevus on vastuolus õigusaktidega või rikub mõne kolmanda isiku isiklikke või varalisi õigusi, on Teenusepakkujal õigus vastava Kasutaja Online.ee kasutajakonto koheselt sulgeda. Võimaluse korral edastab Teenusepakkuja registreeritud Kasutaja e-posti aadressile eelneva teavituse kasutajakonto sulgemise kohta või hoiatuse, et Teenusepakkuja sulgeb kasutajakonto, kui Kasutaja ei kõrvalda hoiatuses fikseeritud puudusi hoiatuses fikseeritud viisil ja tähtajaks. Kui eelneva teavituse edastamine osutub takistatuks või kui see ei ole rikkumise sisust tulenevalt teiste Kasutajate või Teenusepakkuja huvides mõistlik, on Teenusepakkujal õigus eelnimetatud asjaolude esinemisel Kasutaja Online.ee kasutajakonto ette hoiatamata ja koheselt sulgeda.

5.4.   Teenusepakkujal on õigus viivitamatult peatada Teenuste kasutamise võimalus või kõrvaldada Kasutaja poolt Teenuste kasutamisega seoses Online.ee keskkonda paigutatud teave või piirata sellele juurdepääsu, teavitades sellest võimaluse korral Kasutajat e-posti aadressile teate saatmisega, kui Kasutaja rikub Kasutustingimustes fikseeritud nõudeid või Teenusepakkujal on põhjendatud kahtlus, et Kasutaja võib seda teha, või on Teenusepakkuja saanud teate selle kohta, et Kasutaja tegevus on vastuolus kehtivate õigusaktidega või rikub mõne kolmanda isiku õigusi.

5.5.   Kui Kasutaja ei likvideeri talle Teenusepakkuja poolt edastatud hoiatuses märgitud tähtaja jooksul selles nimetatud puudusi või juhul kui Teenusepakkujal ei ole võimalust Kasutajale hoiatust edastada või juhul kui Kasutaja Online.ee kasutajakonto mistahes põhjustel suletakse, on Teenusepakkujal õigus viivitamatult kustutada vastava Online.ee kasutajakontoga seotud teenuste vahendusel Kasutaja poolt sisestatud informatsioon täies ulatuses.

5.6.   Teenusepakkuja ei ole kohustatud jälgima ega kontrollima Kasutajate poolt Teenuste kasutamisel Online.ee kasutades loodud veebilehtedele paigutatud teavet, kuid Teenusepakkujal on igal ajahetkel õigus tutvuda Kasutaja poolt avalikkusele kättesaadavaks tehtud materjalidega, kontrollimaks, ega nimetatud materjalid pole vastuolus Kasutustingimustes sätestatuga.

 

 

6.    Vastutus

 

6.1.   Teenusepakkuja vastutab Kasutustingimustes nimetatud kohustuste täitmise eest antud ajahetkel parimal võimalikul viisil, olles tingimuste rikkumise korral Kasutajate ees vastutav üksnes otsese varalise kahju tekitamise eest, kui selline kahju on tekkinud Teenusepakkuja poolse tahtliku või raskest hooletusest tingitud Kasutustingimuste rikkumise tagajärjel.

6.2.   Teenusepakkuja poolseks Kasutustingimuste rikkumiseks ei loeta muuhulgas alljärgnevalt kirjeldatud olukordi ning seega ei ole Teenusepakkuja mis tahes moel vastutav selle eest, kui Kasutajal tekivad võimalikud kahjud alljärgnevatel juhtudel:

6.2.1.     Kui kahju on tekkinud põhjusel, et Teenuste kasutamise eelduseks olev internetiühendus ei toimi nõuetekohaselt;

6.2.2.     kui kahju on tekkinud muul põhjusel kui Teenusepakkuja tahtluse või raske hooletuse tõttu aset leidnud informatsiooni mahakustutamise või hävimise tulemusena;

6.2.3.     kui Kasutajal on pretensioone Teenuste kaudu või nendega seoses esitatava või saadava informatsiooni, teenuste kättesaadavuse, oma eesmärkidele sobivuse, nende tõesuse ja/või sisu suhtes.

6.3.   Kasutaja vastutab muuhulgas iseseisvalt ja täielikult:

6.3.1.     tema poolt Teenuste kasutamisel edastatavate andmete ja informatsiooni sisu eest ning nende vastavuse eest Kasutustingimustes ja kehtivates õigusaktides sätestatule ning headele kommetele ja tavadele;

6.3.2.     Kasutustingimuste sisu teadmise ja järgimise eest isikute poolt, kellele vastav Kasutaja ise Online.ee kasutusvõimaluse loob, sh olemasoleva kasutajakonto kasutusvõimaluse teisele isikule üleandmise korral;

6.3.3.     Teenuste kasutamise eesmärkide kuritarvitamise eest;

6.3.4.     kahjude eest, mis tekivad Kasutajale, Teenusepakkujale ja/või mistahes kolmandale isikule seoses käesolevate Kasutustingimuste rikkumisega Kasutaja poolt.

7.    Lõppsätted

 

7.1.   Kasutustingimused jõustuvad nende Kasutaja poolt aktsepteerimisest ja kehtivad tähtajatult kuni Online.ee kasutajakonto sulgemiseni. Kasutustingimuste muudatused jõustuvad punktis 7.4 fikseeritud korras ja tingimustel.

7.2.   Kui Kasutaja ei ole ühe (1) aasta jooksul Online.ee kasutajakonto vahendusel Online.ee keskkonda sisse loginud ja tal ei ole aktiivseid Sisuteenuseid, võib Teenusepakkuja teenuste pakkumise aluseks olevate tehniliste vahendite ülekoormatuse vältimiseks Kasutaja e-posti konto (sh kõik vastava konto andmed) kustutada. Kui Kasutaja ei ole Online.ee keskkonda 9 kuu vältel sisse loginud, lõpetatakse saabuvate kirjade edastamine postkasti.

7.3.   Teenusepakkujal on õigus Kasutajale ette teatamata ja igal ajal muuta Teenuste valikut, sisu, parameetreid, piiranguid, protseduure, teenuste osutamise menüüstruktuure, kasutusloogikat, tingimusi, juhiseid jms. Muudatused loetakse kasutajale teatavaks tehtuks alates nende paigutamise hetkest Online.ee keskkonda.

7.4.   Teenusepakkujal on õigus käesolevaid Kasutustingimusi ühepoolselt muuta, kui see on vajalik tulenevalt muudatustest kehtivates õigusaktides või tavades, tingituna tehnoloogilisest arengust või muudest mõjuvatest muutustest või vajadusest täpsustada, täiendada või kaasajastada Online.ee keskkonna või Sisuteenuste kasutamise tingimusi. Teenusepakkuja teavitab kasutajaid Kasutustingimuste muudatustest vähemalt viisteist (15) kalendripäeva ette. Kasutajad loetakse Kasutustingimuste muutmisest  teavitatuks alates hetkest, mil Teenusepakkuja on paigutanud teate Kasutustingimuste muutmise kohta Online.ee keskkonna alalehele „Online.ee uudised“ või saatnud vastava teate Kasutaja e-posti aadressile.

7.5.   Kui Kasutaja ei ole nõus Kasutustingimuste muudatusega, on tal õigus viieteistkümne (15) kalendripäeva jooksul alates Kasutustingimuste muudatustest teavitamisest Kasutustingimused üles öelda ja lõpetada Online.ee teenuste kasutamine.

7.5.1.     Kasutustingimused loetakse Kasutaja poolt üles öelduks ja Online.ee Teenuste kasutamine lõpetatuks, kui Kasutaja on kustutanud enda Online.ee kasutajakonto. Kui Kasutaja ei ole enne uute Kasutustingimuste jõustumise tähtpäeva oma Online.ee kasutajakontot kustutanud, loetakse, et ta on uued Kasutustingimused automaatselt ja vaikimisi aktsepteerinud ega oma pretensioone muudatuste suhtes. Asjaolule, et Kasutaja poolset vaikimist (tegevusetust) käsitletakse Kasutustingimuste muudatuste aktsepteerimisena, viitab Teenusepakkuja Kasutustingimuste muudatuste kohta avaldatavas teates.

7.6.   Tasuliste Sisuteenuste kasutamise korral kohustub Kasutaja vastavate teenuste lõpetamisel (sh Online.ee kasutajakonto kustutamiseks) tasuma kõik kuni konto kustutamiseni kasutatud teenuste eest tasumisele kuuluvad summad.

7.7.   Teenusepakkujal on õigus käesolevad Kasutustingimused ühepoolselt üles öelda ja lõpetada Online.ee keskkonna pakkumine ja selle kaudu Teenuste kasutamise võimaldamine, teatades sellest Kasutajatele ette vähemalt kolm (3) kuud. Kasutajad loetakse Kasutustingimuste ülesütlemisest teavitatuks alates hetkest, mil Teenusepakkuja on paigutanud teate Kasutustingimuste muutmise kohta Online.ee keskkonna alalehele „Online.ee uudised“ ja saatnud vastava teate Kasutaja e-posti aadressile.

 

Käesolevate Kasutustingimuste aktsepteerimisega kinnitab Kasutaja, et ta on Kasutustingimustega tutvunud ja nendega nõus.

 

Kehtib alates: 8. august 2023